Prečo kotol na biomasu pre vašu domácnosť?

Vykurovací systém na biomasu je hospodárnou alternatívou, a to aj pri zohľadnení celkovej investície. Kotly na biomasu sa vyznačujú vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Sú vhodné ako jediný zdroj tepla, ale aj ako doplnok kotlov na vykurovací olej či plyn. Použitie kotla na biomasu výrazne znižuje náklady na olej či plyn, investícia sa vráti už po krátkom čase. Takto tiež aktívne prispejete k trvalo udržateľnej ochrane zemskej klímy.

Ktoré zariadenie je pre vás najvhodnejšie

Vďaka našej jednoduchej aplikácii okamžite zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

Výsledok vám ukáže aj to, koľko ušetríte vďaka štátnej dotácii.

Štátna dotácia na kotly na biomasu

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva.

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky.

V rodinných domoch:

 • ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia),
 • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom,
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom, alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

Oprávnené výdavky na kotly na biomasu

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii kotla na biomasu môžete zo štátnej dotácie hradiť tieto komponenty a služby:

 • v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet,
 • v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie kotla,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Maximálne hodnoty poukážky na kotly na biomasu

Spôsob prikladania paliva do kotla Menovitý tepelný výkon Minimálna sezónna energetická účinnosť pri menovitom výkone Sezónne limitné hodnoty emisií
pri menovitom výkone
(suché spaliny, 0 ºC, 1013 mbar)
Oxid uhoľnatý Plynné organické zlúčeniny Tuhé častice Oxidy dusíka
(kW) (%) (mg/m³ pri 10% O2)
Automatické ≤ 20 75 500 20 40 200
> 20 77
Ručné ≤ 20 75 700 30 60 200
> 20 77
Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/podporovane-zariadenia/kotly-na-biomasu/

Kotly na biomasu Viessmann s dotáciou

Vollautomatischer Pelletkessel Vitoligno 300-C

Vitoligno 300-C

Kompaktný, plnoautomatický kotol na pelety, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 2,4 až 48 kW, rodinný dom, nová výstavba ako aj modernizácia. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.

Vitoligno 150-S

Vitoligno 150-S

Splyňovací kotol na kusové drevo: 17 až 45 kW, Rodinné a bytové domy, novostavby a modernizácie. Viac informácií na stránke Viessmann.sk.